پنج‌شنبه, 9 بهمن 1399

زمينه هاي تخصصي

زمینه های تخصصی فعالیتهای شرکت

 • طراحي سدهاي بزرگ و كوچك و تأسيسات وابسته ( بتني،خاكي ،سنگريزه اي ، RCC )  
 • طراحي نيروگاه هاي برق آبي و تجهيزات الكترومكانيكال
 • مطالعات بهره برداري از مخازن و بهينه سازي آنها       
 • طرح هاي تأمين استحصال و انتقال آب و سيستم هاي فاضلاب                                                       
 • طرحهاي تونلهاي آبرساني ( آزاد و تحت فشار )         
 • طراحي سازه هاي بزرگ زيرزميني و مغار نيروگاه                                                     
 • طراحي تونلهاي انتقال فاضلاب شهري                  
 • طراحي تونلهاي راه سازي                                                                                
 • طراحي ايستگاه هاي پمپاژ و تصفيه خانه ها          
 • طراحي شبكه هاي آبياري و زهكشي                                                                                                                        
 • طراحي بندهاي انحرافي و ساير تأسيسات وابسته
 • كنترل شوري و احياء اراضي
 • كنترل كيفيت آب و خاك
 • مديريت آب در مزرعه
 • ارزيابي و حفاظت از آبهاي زيرزميني ، بهبود وضعيت آنها و  تهيه مدل رياضي
 • برنامه ريزي و مطالعه طرح هاي مهندسي رودخانه و سواحل
 • مطالعات كنترل رسوب
 • مديريت سيلاب واندازه گيري و سنجش معيارهاي حفاظت و سيل
 • مطالعه و ارزيابي طرح هاي شيلات
 • مطالعات اجتماعي ،اقتصادي طرح هاي منابع آب
 • GIS و سنجش از دور در طرح هاي منابع آب و كشاورزي 
 • مديريت ساخت و قراردادهاي داخلي و بين المللي
 • بررسي و ارزيابي اثرات زيست محيطي و آبخيز داري
 • مطالعات زمين شناسي ، ژئوتكنيك ،ژئوفيزيك و لرزه خيزي

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0