پنج‌شنبه, 9 بهمن 1399

معاونت اجرايي


معاونت اجرايي و امور سازه هاي زيرزميني                                   جناب آقاي مهندس فلاحت پيشه                          88883905  021
امور پروژه هاي زيرزميني و سطحي و آبرسانی                             جناب آقاي مهندس توراني                                  88870291 داخلي 293
مدیر پرو|ژه های آبرسانی به مجتمع های روستائی 9 استان شرقی کشور    جناب آقاي مهندس حاجي خاني                        88886955  021
امور سد و نيروگاه                                                                               جناب آقاي مهندس دادگستري                             88675188  021
امور آبیاری و زهکشی                                                                       جناب آقای مهدس سعید موذنی                           88674916  021

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0