معاونت اجرايي


معاونت اجرايي و امور سازه هاي زيرزميني جناب آقاي مهندس فلاحت پيشه 88883905  021
امور پروژه هاي زيرزميني و سطحي جناب آقاي مهندس توراني 88870291 داخلي 293
دفتر مديريت  كنترل پروژه ها جناب آقاي مهندس بهمني فر88870291 داخلي 293
آبيــــاري و زهكشي جناب آقاي مهندس حاجي خاني 88886955  021
امور سد و نيروگاه جناب آقاي مهندس دادگستري 88675188  021
آبـــــرسانــي جناب آقاي مهندس تورانی    88886981  021


.: پورتال رسمی شرکت مهندسین مشاور لار :.