روابط عمومي و امور بين المللمدير روابط عمومي و امور بين الملل  جناب آقاي مهران ذوالقدر 88870291 داخلي 319
كارشناس روابط عمومي جناب آقاي رضا اصغري 88870292 داخلي 304
تلفکس مستقیم روابط عمومی و امور بین الملل 88675187

.: پورتال رسمی شرکت مهندسین مشاور لار :.