شنبه, 16 اسفند 1399

قمربنی هاشم(ع)


تاریخچه مطالعات
طرح قمربنی هاشم(ع)

 

مطالعات اولیه شبکه آبرسانی و مخازن و تصفیه خانه های شهر تهران در دهه 1330 شمسی توسط مهندسین مشاورالکساندرگیپ به انجام رسیده و متعاقب آن تاسیسات آبرسانی شهر بر مبنای مطالعات مذکور بتدریج احداث و از اویل دهه مذکور به بهره برداری رسیده است. جمعیت افق طرح اولیه برای تهران حدود 5 میلیون نفر دیده شده بود. پس از پیروزی انقلاب ارتباط و همکاری این مهندسین مشاور با کارفرما قطع گردید و ضمن اینکه پس از گذشت حدود 50 سال از طراحی اولیه و افزایش جمعیت شهر نیاز به مطالعه مجدد و بازنگری آن از سوی کارفرما در دستور کار کارفرمای محترم قرار گرفت. بر این اساس قرارداد مطالعات مرحله اول و شناخت طرح جامع آبرسانی شهر تهران طی نامه شماره 8/5616/415 مورخ 81/4/8 از سوی شرکت آب و فاضلاب تهران به مهندسین مشاور لار ابلاغ گردید و متعاقب آن انجام مطالعات توسط این مهندسین مشاور صورت پذیرفت و در نهایت نتایج طی 14 جلد گزارش در اين ارتباط تقدیم کارفرمای محترم گردید. نتایج مطالعات مذکور در نهایت به تصویب کارفرمای محترم و سپس در تاریخ 84/10/26 به تصویب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور رسیده است.


با توجه به تصميمات كارفرماي محترم در اوايل سال 1390 مبني اجرا شدن اين طرح توسط پيمانكار ( قرارگاه خاتم االانبياء (ص)) موضوع مجددا در دفتر مطالعات شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور مطرح گرديد ، كه با توجه به گذشت زمان بيش از 5 سال از تصويب مطالعات اوليه اين دفتر مقرر نمود تا با توجه به مباني طرح جديد بشرح مندرج در زير مطالعات مرحله اول ابتدا مورد بازنگري قرار گرفته و متعاقب آن انجام مطالعات مرحله دوم پروژه هاي طرح پيگيري گردد.



* افزايش افق مطالعات طرح از سال 1400 به سال 1410

* هماهنگ سازي مباني جمعيتي طرح با طرح مصوب جامع فاضلاب شهر تهران(جمعيت 11,451,000 نفردر افق طرح )

* افزايش محدوده مطالعات طرح از مناطق 20 گانه شهرداري تهران به مناطق 22 گانه شهرداري تهران

* محدود سازي متوسط سرانه تامين آب شرب شهر تهران در افق طرح به ميزان 306 ليتر بازاي هر نفر در روز

* امكان تامين بخشي از نياز شرب شهر جديد پرند از رينگ آبرساني شهر تهران به ميزان 30 ميليون متر مكعب در سال

* امكان تامين بخشي ازنيازشرب فرودگاه امام (ره)از رينگ آبرساني شهر تهران به ميزان حدود 50 ميليون متر مكعب در سال

عليرغم اين تصميم و براي امكان شروع كار پيمانكار تا انجام مطالعات بازنگري طرح و ارائه نتايج آن ، مطالعات اوليه خط لوله غرب تهران توسط شركت مهندسي آبفاي كشور مورد تاييد قرار گرفت كه بر همين اساس كار مطالعات مرحله دوم اين بخش توسط اين مهندسين مشاور آغاز گرديده است. همچنين انجام مطالعات بازنگري مرحله اول و نيز بخشي از مطالعات مرحله دوم طرح از سوي كارفرماي محترم طي قرارداد به شماره 92/11824/701 مورخ 92/8/14 به اين مهندسين مشاور ابلاغ گرديده است.

 


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0